โครงการ : จัดการขยะ ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงกา : จัดการขยะ ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
(โครงการความร่วมมือด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมระหว่างศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา(ATPAC))

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีคณะวิชาหลายคณะที่ดำเนินการจัดการเรียน การสอน วิจัย และให้บริการทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นสารเคมีและวัตถุอันตรายจากแหล่งกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัย ตลอดจนชีววัตถุที่ก่อให้เกิดโรคที่หลากหลาย จากการสำรวจในเบื้องต้นของศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมพบว่า มีของเสียอันตรายจำนวนมากที่อยู่ระหว่างรอการบำบัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเสียจากห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ยังขาดการจัดการที่ดี รวมถึงระเบียบปฏิบัติในการที่จะใช้เป็นแนวทางสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรให้ถูกต้องและเหมาะสม ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากของเสียอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการจัดการของเสียอันตรายจากแหล่งต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อดำเนินการให้มหาวิทยาลัยนเรศวรมีการจัดการของเสียอันตรายที่ดีและเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อจัดการของเสียอันตรายจากแหล่งต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากห้องปฏิบัติการ ให้ได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชาการ
2) เพื่อให้มีระบบการจัดการของเสียอันตรายที่ดี เพื่อความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษา บุคลากร และสภาพแวดล้อม

ประโยชน์
1) ได้แผนการจัดการขยะ ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อภายในมหาวิทยาลัย
2) ได้คู่มือการจัดการขยะ และของเสียอันตราย สำหรับห้องปฏิบัติการ
3) สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาขยะ และของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัยได้

ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2550